Q10

Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej Q10.com.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów. Polityka prywatności określa przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Studio Urody Q10 S.C., w tym podstawy, zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony Q10.com.pl jest firma Studio Urody Q10 S.C. Marta Pisarek Kudlek, Arkadiusz Kudlek z siedzibą przy ul. Moniuszki 8b, Chorzów, NIP 4980220467, tel. +48535134135, adres e-mail: centrum@q10.com.pl zwana dalej „Administratorem”.

1.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. Tekst Rozporządzenia RODO jest dostępny online pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze strony Q10.com.pl jest dobrowolne. Także podanie danych osobowych przez Klienta w celu skorzystania z usług Studio Urody Q10 S.C. jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawarcie z Administratorem umowy sprzedaży – warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Osoba, której dane dotyczą, w celu zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, jest zobowiązana do podania wymaganych swoich danych osobowych. (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych). Nieudostępnienie stosownych danych osobowych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności do ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności jest odpowiedzialny i oświadcza, że zbierane przez niego dane są:

(1) przetwarzane zgodnie z prawem;

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z ww. celami;

(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub

(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednego z warunków wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności oraz odbywa się na podstawie prawnej określonej w pkt. 3.2 polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE Q10.com.pl

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, czasokres i zakres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach prawnych , w następującym zakresie oraz czasokresie:

– Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów;  Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy sprzedaży; Imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

– Marketing bezpośredni; Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu przez Klienta, którego dane dotyczą. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą; Adres poczty elektronicznej.

– Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora; Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata); Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4. ODBIORCY DANYCH STRONY Q10.COM.PL

4.1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony , w tym wykonania zawartych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, w tym Dostawców. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym prowadzenia strony Q10.com.pl i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony Q10.com.pl, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,

4.3.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, zapewniający Administratorowi obsługę księgową, prawną lub doradczą (w szczególności biuro księgowe, kancelaria radcy prawnego lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu usługodawcy, działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

5.1. Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) oraz ma prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie art. 15 – 21 RODO na warunkach wykonywania ww. praw tamże określonych.

5.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Właściwym organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

5.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości w formie pisemnej lub wiadomości e-mail na adres Administratora wskazany w pkt. 1.2. niniejszej polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie (zakładka „Kontakt”). Jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15-22 RODO. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Strona Q10.com.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony Administratora.Moniuszki8

Polityka Cookies/Ciasteczek

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Źródło: www.wikipedia.pl

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Studio Urody Q10 S.C. Marta Pisarek Kudlek, Arkadiusz Kudlek z siedzibą przy ul. Moniuszki 8b, Chorzów, NIP 4980220467, tel. +48535134135, adres e-mail: centrum@q10.com.pl zwana dalej „Administratorem”.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z Administratorem – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, Google Ads oraz YouTube, które posiadają własną polityką prywatności/cookies:

– Polityka ochrony prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
– Polityka ochrony prywatności YouTube: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Podarujemy Ci czas

wśród przepięknych aromatów, świec i łagodnej muzyki
– czas piękna i harmonii.